Olomoucký kraj ve spolupráci s CUOK, realizoval projekt IKAP OK „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizoval projekt Implementace Krajského akčního plánu /IKAP/ „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Název projektu: Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375

Číslo a název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci krajských akčních plánů v prioritní ose 3OP.

Projekt má vazbu na Krajský akční plán Olomouckého kraje.

Příjemce dotace byl Olomoucký kraj /OK/ a  generálním partnerem s finanční spoluúčastí bylo Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje.

Realizace projektu od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.

Na projektu spolupracovalo 435 pedagogických pracovníků z 88 středních i základních škol Olomouckého kraje.
Cílem projektu bylo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání a podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji.

Jaké změny byly realizací projektu dosaženy?
Bylo zřízeno 14 center kolegiální podpory /CKP/, které představuje posun v oblasti polytechnického vzdělávání jak pro jednotlivé zapojené školy ( 88 - ZŠ, SŠ a VOŠ), a také pro rozvoj vzdělávání v ostatních školách Olomouckého kraje. Došlo k síťování-spolupráci škol, nejenom středních, ale i škol základních. Došlo k vytvoření doposud chybějících 15 Krajských odborných metodických kabinetů, které jsou potřebné pro další rozvoj polytechnického i odborného vzdělávání v kraji.  CKP bude bude i nadále spolupracovat v rámci OK i na rozvoji gramotností, podporovat nadané žáky a zavádět aplikované pohybové aktivity pro pohybově znevýhodněné žáky.

Zásadní význam projektu spočíval v prohloubení spolupráce mezi středními a základními školami. Pedagogové získali osobní zkušenost s provozy různých SOŠ, byly navázány vzájemné interpersonální kontakty, které napomohou následné spolupráce škol po skončení projektu. V rámci profesních vztahů vznikly vazby pedagogů SOŠ i provázanost vztahů s pedagogy v ZŠ. Pedagogové ZŠ měli možnost poznat fungování SOŠ, a tím získat představu, jak lépe mohou žáky profesně orientovat. Při volnočasových aktivitách si žáci prohlubovali technické dovednosti a manuální zručnost, mohli si vyzkoušet různé profese, byla rozvíjena jejich čtenářská, matematická a digitální gramotnost.
U žáků SŠ se díky zapojení do organizace aktivit pro žáky ZŠ projevila vyšší odpovědnost za vlastní práci. Několikaletá spolupráce se ZŠ v profesní přípravě již přinesla některým SOŠ „první ovoce“ -  přidanou hodnotou ve zvýšení zájmu žáků o studium tradičních učňovských oborů. Dalším důležitým pozitivním prvkem bylo navázání spolupráce vzdělávacích subjektů-škol se zástupci firem v rámci realizace aktivit v oborově zaměřených Krajských metodických kabinetech.

Je skutečností, že činnost KMK včetně výstupů KMK zveřejněných i pro další zájemce z ostatních škol na portálu www.ikap.cz a v neposlední řadě i díky pořízenému materiálnímu vybavení SOŠ k realizaci projektových aktivit, došlo k modernizaci vybavení a zvýšení kvality odborného školství v Olomouckém kraji. Činnost CKP i KMK bude pokračovat i v navazujícím projektu IKAPOKII, když téměř všechny školy projevily zájem pokračovat v práci.

.