Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce

Cílem projektu bylo navázání spolupráce mezi středními odbornými školami Olomouckého kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a veřejností (tj. základními školami a absolventy ZŠ) na straně druhé.

Název projektu:  Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce

Registrační číslo projektu:          CZ.1.07/1.1.26/01.0021

Název operačního programu:     OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:   7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum realizace projektu:           1. 2. 2012 – 31. 12. 2013

Příjemce finanční podpory:        Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Rooseveltova 79, zapsané u Krajského úřadu Olomouckého                                                                kraje, IČO 75154803

Anotace projektu:

Cílem projektu bylo navázání spolupráce mezi středními odbornými školami Olomouckého kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a veřejností (tj. základními školami a absolventy ZŠ) na straně druhé.

Tato spolupráce byla postavena na třech základních pilířích, a to: prezentační rovina a propojení škol s firmami prostřednictvím webového portálu, praktická výuka žáků na odborných praxích v podnicích a popularizace technických oborů.

Primárním nosným pilířem pro spolupráci je webový portál, který je určen pro střední odborné školy v Olomouckém kraji, zaměstnavatele (podnikatele) z regionů Olomouckého kraje i širokou veřejnost. Na portálu mohou zaměstnavatelé definovat pro školy své požadavky na kompetence absolventů, zveřejňovat nabízená absolventská pracovní místa.  Školám portál umožní prezentovat své vzdělávací obory, své absolventy a umožní tak jejich rychlejší a efektivnější zapojení na trhu práce. Spolupráce by měla být dále rozvíjena na bázi navázání osobních kontaktů a pořádání specializovaných seminářů (kulatých stolů), workshopů a školení, které budou i v budoucnu dále rozvíjet spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.

Dalším pilířem projektu je rozvíjení osobní spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v oblasti poskytování odborných praxí pro žáky ve firmách. Žáci si zde osvojí pracovní návyky, lépe se naučí orientovat v pracovním prostředí a zvýší se tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. V projektu byla vytvořena metodika systémů odborných praxí.

Neposledním z nosných pilířů projektu je popularizace technických oborů vytvořením propagačních nástrojů a prvků motivace žáků základních škol ke studiu těchto oborů.