IKAP - Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt Implementace Krajského akčního plánu /IKAP/ - „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt Implementace Krajského akčního plánu /IKAP/ - „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Realizace od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020

Realizace projektu je směrováno na dosažení zvýšení zájmu žáků středních i základních škol o polytechnické vzdělávání v Olomouckém kraji a podpoření pedagogů v jejich odborném růstu.

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu Olomouckého kraje /KAP/ vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje.

Více informací najdete na www.ikap.cz

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z Krajského akčního plánu /KAP/ vytvořením 14 Krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety, Centra aplikovaných pohybových aktivit /APA/ a Krajského centra podpory nadání /KCPN/, které budou realizovat činnosti v oblastech:

- Podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a snadnou adaptaci na měnící se sociální., ekonomické a environmentální podmínky.

- Snižování nerovností ve vzdělávání.

- Zvýšení kvality a inovací vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů v kraji.

- Podpora polytechnického vzdělávání (dále PVT)v rámci formálního i neformálního vzdělávání.

- Podpora kariérového poradenství směrem k polytechnickému vzdělávání.

- Podpora budování partnerství v spolupráci škol a zaměstnavatelů.

- Podpora modernizace vybavení škol pro polytechnické vzdělávání.

- Podpora matematické gramotnosti na školách s polytechnickým zaměřením.

- Rozšíření ICT vybavení škol a školských zařízení.

- Metodická a materiální podpora všech typů zájmového odborného vzdělávání včetně vytváření nových soutěží a síťování škol a zaměstnavatelů.

- Podpora rozvoje středisek technické zájmové činnosti na školách.