Definování, formulování a používání výsledků učení - příručka CEDEFOP

Výsledky učení stanovují, co se od učícího očekává, že bude znát, schopen vykonávat a rozumět na konci procesu nebo období učení.

Evropská příručka Cedefopu o definování, formulování a používání výsledků učení se věnuje třem hlavním cílům. Zaprvé ukazuje přidanou hodnotu užívání výsledků učení, která napomáhá vzdělávacím politikám i praxi. Nicméně aby tato přidaná hodnota byla dosažena, je nutné pochopit silné i slabé stránky této metody. Tato příručka se nabízí být referenčním místem pro další systematickou výměnu zkušeností a spolupráci na evropské úrovni. Zadruhé tato příručka zdůvodňuje, proč formulování výsledků učení musí být následováno uplatněním v praxi skrze vyučování, učení (se) a hodnocení. Výsledky učení nemohou stát osamoceně, jejich potenciál může být uvolněn pouze tehdy, pokud jsou použity v praxi a reagují na ni. To názorně ukazuje příručka v odkazech na vyučování, učení se a hodnocení. Zatřetí příručka nabízí jak celkový přehled výzkumu a existujících metodických materiálů v této oblasti, tak i přímé odkazy na ně. Tento zdroj umožní zainteresovaným stranám hluboký vhled do problematiky, která se týká jejich konkrétních institucionálních nebo národních priorit.